Recents in Beach

Cấu tạo ưu nhược điểm khuôn hai tấm

Khuôn hai tấm là loại khuôn phổ biến nhất có mặt phân khuôn "parting line" (PL: Nơi mà khuôn) được chia làm 2 phần - Bên cố định và bên di động.

* Ưu điểm khuôn 2 tấm

  • Cấu trúc đơn giản hơn so với khuôn ba tấm hoặc khuôn không rãnh dẫn.
  • Giá thành khuôn có thể giảm.
  • Hệ thống rót nhựa bao gồm Cổng phun cạnh "side gate", cổng phun trực tiếp "direct gate", or cổng phun ngầm "submarine gate",cổng phun ngang và cổng phun trực tiếp hay được sử dụng.
  • Với cổng phun ngầm, ta có thể tách sản phẩm khỏi rãnh dẫn "runner" (bao gồmbạc cuống phun "sprue" and cổng phun "gate") được tách riêng, Khiến sản phẩm đúc không cần bước cắt bỏ cổng phun khỏi sản phẩm. (bạn sẽ học chi tiết về quá trình nhựa đi vào "hệ thống rãnh dẫn").

* Nhược điểm khuôn 2 tấm

  • Cổng phun cạnh và cổng phun trực tiếp cần phải loại bỏ rãnh dẫn nên không phù hợp cho tự động hóa và không tiết kiệm năng lượng.

Core Plate / Cavity Plate

Một thiết bị bằng thép để đúc vật liệu nhựa thành hình dạng nhất định. Phần tham gia trong quá trình chuyển động mở / đóng được gọi là tấm core, và phần mà không tham gia gọi là tấm cavity. Thường thì, phần trước của sản phẩm là tấm cavity và phía sau của sản phẩm là tấm core.
Tấm core để lại một vết trên sản phẩm, bởi vì nó có một pin đẩy để đẩy sản phẩm ra ngoài khuôn.
Tắm cavity có bạc cuống phun, chi tiết là cổng vào cho nhựa nóng chảy.

Gate

The entrance through which molten plastics flows into the cavity of the mold from the runner. This is where the flow or melting of molten plastics is controlled. It is positioned at the thickest area of a part.
Also, the gate makes it easier for the runner, which will be unnecessary after molding, to be separated from the part.
If the gate is too small, a sink mark may be caused, whereas if it is too big, a residual distortion may be caused.

Sprue

A channel through which molten plastics is transferred from the nozzle to the runner.
It sometimes refers to the solidified plastics at the location.

Parting Line

A dividing line between a cavity plate and a core plate of a mold.
Make a parting line on a flat or curved surface so that flash cannot be generated.

Chi tiết hơn
Sự tương quan của bạc cuống phun, rãnh dẫn, và cổng phun

  • Như chỉ ở hình bên dưới, bạc cuống phun, rãnh dẫn, và cổng phun được đánh dấu riêng Tuy nhiên, việc xử lý "Tách rãnh dẫn" bao gồm xử lý bạc cuống phun và cổng phun. Xem "Hệ thống rãnh dẫn" chi tiết hơn.
  • Bạc cuống phun: Nơi mà nhựa nóng được phun vào khuôn.
  • Rãnh dẫn: Là kênh để truyền nhựa nóng chảy từ bạc cuống phun tới cổng phun.
  • Cổng phun: Là miệng phun nhụa vào lòng khuôn rừ rãnh dẫn.


Post a Comment

0 Comments