Recents in Beach

Bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Truyển tập bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Hê thống các bài tập nguyên lý máy phần hệ bánh răng các dạng trong các đề thi thường gặp trong các năm.
Hệ thống bánh răng là hệ thống bao gồm nhiều bánh răng lần lượt ăn khớp nhau, tạo thành một chuỗi.

I. Công dụng
1. Thực hiện một tỉ số truyền lớn
2. Truyền động giữa hai trục xa nhau
3. Thay đổi tỉ số truyền
4. Thay đổi chiều quay
II. Phân loại (theo đặc tính động học)
- Hệ thống bánh răng thường: tâm quay của tất cả các bánh răng đều cố định
- Hệ thống bánh răng vi sai: cứ mỗi cặp bánh răng ăn khớp nhau có ít nhất một bánh răng có tâm quay di động
- Hệ thống bánh răng hỗn hợp: hệ thống gồm hệ thống bánh răng thường và vi sai
Bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy

Bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Bài tập bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Bài tập bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy có đáp án

Tải bài tập hệ bánh răng nguyên lý máy:

(Click bỏ qua quảng cáo bên dưới)

Post a Comment

1 Comments