0
So sánh giữa động cơ xăng và động cơ điêzen trong mỗi kỳ được nêu trong bảng dưới đây:

bảng so sánh các kỳ của động cơ xăng và động cơ điêzen

Post a Comment

 
Top
Thông tin