Recents in Beach

Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

Đề tài về thiết kế kiểm nghiệm độ bền các lá nhíp thuộc hệ thống treo với sự trợ giúp của máy tính, đề tài tính toán hệ thống treo xe tải có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn nước ta hiện nay. Có nhiều phần mềm có thể dùng để  kiểm nghiệm độ bền như: Solidwork, Catia, Ansys, RDM,... Trong đồ án, sử dụng phần mềm Catia thiết hệ thống treo để thực hiện.
Đề tài :

Tính toán thiết kế kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

Chương I.Tổng quan về hệ thống treo
1.1. Giới thiệu chung về hệ thống treo
1.2. Các phần tử và yêu cầu của hệ thống treo
1.2.1.Các phần tử của hệ thống treo
1.2.2. Các yêu câù của hệ thống treo
1.3.Một số loại hệ thống treo
1.3.1. Phân tích các phương án bố trí hệ thống treo
1.3.2. Phân tích ưu nhược điểm các phương án bố trí hệ thống treo
a) hệ thống treo phụ thuộc
b) hệ thống treo độc lập
1.3.3. Các bộ phận chính của hệ thống treo
1.3.4. Lựa chọn phương án thiết kế
1.4. Giới thiệu HTT trên xe tải 5 tấn
Chương II. Cơ sở tính toán kiểm bền hệ thống treo
2.1. Các thông số cơ bản xe tham khảo
2.2. Cơ sở tính toán cổ điển
2.2.1. Xác định tải trọng tác dụng lên nhíp
2.2.2. Cơ sở kiểm nghiệm hệ thống treo
2.2.2.1. Kiểm nghiệm độ êm dịu của nhíp trước và sau
2.2.2.2. Kiểm nghiệm độ bền của nhíp trước và sau
2.3. Ứng dụng CATIA tính bền
2.3.1. Giới thiệu chung
2.3.2. Cơ sở tính toán trong CATIA
2.3.2.1. Phương pháp phần tử hữu hạn
2.3.2.2. Thuật toán Gauss
2.3.2.3. Vấn đề chia lưới trong CATIA
2.3.2.2. Vấn đề tải trọng trong CATIA
Chương III. Phương pháp tính toán kiểm bền các lá nhíp
3.1. Tính toán bằng lý thuyết
3.1.1. Tính toán & kiểm nghiệm hệ thống treo trước
3.1.2. Tính toán & kiểm nghiệm hệ thống treo sau
3.2. Tính toán bằng phương pháp mô phỏng trong CATIA. Quy trình tính bền chi tiết trong CATIA
3.2.1. Thiết kế chi tiết
3.2.2. Chọn vật liệu cho chi tiết
3.2.3. Chia lưới cho chi tiết
3.2.4. Tạo ràn buộc cho chi tiết
3.2.5. Đặt tải cho chi tiết
3.2.6. Chọn thuật toán và chạy chương trình
3.2.7. Phân tích kết quả
3.2.7.1. Xác định bộ nhớ ngoài
3.2.7.2. Kết quả biến dạng ( Visualizing Deformations )
3.2.7.3. Kết quả ứng suất hiệu dụng (Visualizing Von Mises Streeses)
3.2.7.4. Kết quả chuyển vị (Visualizing Displacements)
3.2.7.5. Kết quả ứng suất tới hạn (VisualizingPrincipalStresses)
3.2.7.6. Kết quả chính xác (Visualizing Precisions)
3.2.7.7.Tạo cực trị ( Creating Extrema )
3.2.7.8. Tạo bảng báo cáo ( Generating Reports )
3.2.7.9. Phân tích kết quả ( Analysis )
Chương IV. Cải tiến hệ thống treo xe tải 5 tấn
4.1. Các phương án cải tiến
4.1.1. Phương án 1
4.1.2. Phương án 2
4.1.3. Phương án 3
4.2. Tính toán cải tiến hệ thống treo treo trước
4.2.1. Kiểm nghiệm độ êm dịu
4.2.2. Tính bền nhíp
4.3. Tính toán cải tiến hệ thống treo sau
4.3.1. Kiểm nghiệm độ êm dịu
4.3.2. Tính độ võng tĩnh của nhíp chính và nhíp phụ
4.3.3. Tính bền nhíp

Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn
Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5

tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấn

Bản vẽ hệ thống treo xe tải

Bản vẽ hệ thống treo xe tải

Bản vẽ hệ thống treo xe tải

Bản vẽ hệ thống treo xe tải

Đồ án tính toán kiểm nghiệm bền hệ thống treo xe tải 5 tấnTài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments