Recents in Beach

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

1. Đề tài thiết kế:

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

2. Các số liệu ban đầu: Tham khảo xe KAMAZ.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1. Tính toán kiểm tra hệ thống phanh chính xe Kamaz
· Sơ đồ chung hệ thống phanh
· Tính kiểm tra các cụm chi tiết
2. Chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh
· Khài niệm chẩn đoán kỹ thuật
· Các hư hỏng trong hệ thống phanh xe Kamaz
· Phương pháp kiểm tra
· Ma trận chẩn đoán
· Ưng dụng logic mờ trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật
· Các bước giải bài toán logic mờ
3. Sử dụng logic mờ để chẩn đoán hư hỏng HTP chính xe Kamaz .
· Khai báo các biến vào
· Khai báo các biến ra
· Xây dựng luật hợp thành
· Chạy chương trình lấy kết quả
· Phân tích và đánh giá kết quả
4. Các bản vẽ :
1. Sơ đồ dẫn động hệ thống phanh A0
2. Cơ cấu phanh A0
3. Van phân phối A0
4. Bộ điều hoà lực phanh A0
5. Một số chi tiết A0
6. Khái niệm mờ A0
7. Ma trận chẩn đoán A0
8. Các thông số vào , ra và các luật hợp thành A0
9. Kết quả chẩn đoán A0

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh
Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

 logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Bản vẽ ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh:

Bản vẽ ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Bản vẽ ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Bản vẽ ứng dụng logic mờ

Bản vẽ ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments