Recents in Beach

Giáo trình chuẩn đoán ô tô (sửa chữa máy)

giáo trình chuẩn trạng thái kỹ thuật ô tô

Nội dung giáo trình chuẩn trạng thái kỹ thuật ô tô:

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MA SÁT VÀ HAO MÒN
1.2. KHÁI NIỆM VỀ HAO MÒN, HƯ HỎNG
1.3. HAO MÒN, HƯ HỎNG MỘT SỐ CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
CHƯƠNG 2: KINH TẾ VẬN HÀNH Ô TÔ
2.1.CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VẬN HÀNH Ô TÔ
2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUỔI THỌ Ô TÔ
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN ĐƯA Ô TÔ VÀO SỬA CHỮA
3.1 ĐIỀU KIỆN BÁO HỎNG CHI TIẾT - CỤM MÁY
3.2 ĐỒ THỊ MÀI MÒN CHI TIẾT
3.3 CÁC TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH ĐỘ MÒN GIỚI HẠN
CHƯƠNG 4: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG Ô TÔ
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG
4.2. CÁC CẤP BẢO DƯỠNG
4.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT
4.4. TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN CHO TRẠM BẢO DƯỠNG
4.5. CÁC CÔNG VIỆC TRONG BẢO DƯỠNG
CHƯƠNG 5: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ
5.1. KÍCH THƯỚC SỬA CHỮA VÀ SỐ LẦN SỬA CHỮA
5.2. QUI ĐỊNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA Ô TÔ
5.3. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỬA CHỮA
5.4 CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH DÙNG TRONG CÔNG TÁC SỬA
CHỮA
CHƯƠNG 6: KIỂM TRA PHÂN LOẠI CHI TIẾT
6.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CÔNG TÁC KIỂM TRA, PHÂN LOẠI CHI
TIẾT
6.2. CÁC HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
6.3. ĐỘ MÒN CHO PHÉP KHÔNG PHẢI SỬA CHỮA
6.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC VÀ SAI LỆCH HÌNH
DẠNG HÌNH HỌC
6.5. KIỂM TRA CÂN BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG CÁC CHI TIẾT QUAY
6.6. KIỂM TRA CÁC HƯ HỎNG NGẦM
CHƯƠNG 7: THÁO VÀ LẮP, CHẠY RÀ, THỬ XE
CHƯƠNG 8: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẨN ĐOÁN
CHƯƠNG 9: CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ
CHƯƠNG 10: CHẨN ĐOÁN CÁC HỆ THỐNG Ô TÔ

Tải giáo trình chuẩn đoán sửa chữa ô tô:


Comment báo nếu link hỏng!