Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L

Đề tài tốt nghiệp khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L-350. Hệ thống phân phối khí của động cơ SKODA6L-350 có nhiều đặc điểm mới lạ. Mội dung đề tài giới thiệu khảo sát và tính toán, hư hỏng và phương pháp sửa chữa hệ thống phân phối khí động cơ SKODA6L-350.
Tên đề tài:

Khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L-350

2. Khảo sát và tính toán hệ thống phân phối khí trong động cơ Skoda6l-350
2.1 Giới thiệu động cơ Skoda6l-350
2.2. Hệ thống nạp, thải trong động cơ Skoda6l-350
2.2.1. Đặc điểm hệ thống nạp trong động cơ Skoda6l-350
2.2.2. Đặc điểm hệ thống thải trong động cơ Skoda6l-350
2.3. Hệ thống phân phối khí của động cơ Skoda6l-350 
3. Hệ thống đảo chiều quay 
3.2.1 Đảo chiều trực tiếp
3.2.2 Đảo chiều gián tiếp
4. Tính toán các thông số cơ bản của cơ cấu phân phối khí
5.Tính kiểm nghiệm các chi tiết trong cơ cấu phân phối khí động cơ Skoda6l-350
6. Những hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trong cơ cấu phân phối khí
Đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L
khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L

hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L

Đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L


Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6L:

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6

Bản vẽ khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6

Bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6

Bản vẽ hệ thống phân phối khí trên động cơ SKODA6

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments